Desenvolupament de sistemes TIC

ProgrammerProgramar és una disciplina d’enginyeria que necessita creativitat. Algunes peces de programari poden ser considerades una peça d’art i alguns enginyers de software, artistes.

El primer pas en el procés de desenvolupament de programari és l'anàlisi de requeriments. Escriure el codi font d’una aplicació utilitzant algun llenguatge de programació és una tasca important del desenvolupament de qualsevol sistema TIC, però no l’única.

Les Metodologies de desenvolupament de software formalitzen els passos d’aquests procés, que inclouen:

  • Recollida de requeriments d’usuari
  • Anàlisi d’especificacions funcionals i tècniques
  • Disseny del sistema
  • Implementació
  • Validació i verificació

A part del codi font, el procés de desenvolupament de software genera un quantitat de documentació tècnica relacionada amb cadascuna de les fases descrites més amunt.

Aplicacions que estan actualitzades de manera permanent, i altres construïdes i dissenyades en comunitat, forcen a adaptar les metodologies de desenvolupament amb noves aproximacions. La metodologia “Agile” i “Extreme Programming” en són un bons exemples.

Els llenguatges de programació són els que s’utilitzen per a crear el codi font dels sistemes TIC. Java, SQL i C++ en són exemples populars. Al món canviant actual, i a l’era dels estàndards i sistemes oberts, és important triar un llenguatge de programació que sobrevisqui a plataformes o sistemes operatius específics.

Les plataformes de desenvolupament de software són eines i entorns que faciliten la tasca de programació i correcció. Una de les més populars és Eclipse.

Enginyers de software experts de l’IRI estan a la teva disposició per aconsellar-te envers les metodologies, llenguatges i plataformes, que millor encaixen amb les necessitats del teu projecte.

You are here Serveis de l'IRI Desenvolupament TIC